23. 10. 2020  0:07 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Možnosti využitia nebezpečných odpadov a nanočastíc pri inovácii progresívnych oxidačných metód čistenia odpadových vôd zo strojárenského priemyslu za účelom intenzifikácie ich biodegradability

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na komplexné zlepšovanie biologickej rozložiteľnosti odpadových vôd zo strojárskeho priemyslu. Takéto vody môžu okrem vysokého obsahu ťažkorozložiteľných organických látok obsahovať aj napríklad ťažké kovy alebo farbivá. Progresívne oxidačné metódy (AOP) môžu vďaka produkcii vysokoúčinných hydroxylových radikálov oxidovať značné množstvo organických látok (okrem iného však môžu zlepšovať aj senzorické vlastnosti. K zlepšovaniu oxidačných vlastností a súčasne k zníženiu nákladov možno použiť rôzne druhy katalyzátorov získaných z odpadových látok iných priemyselných procesov. V rámci projektu budú za týmto účelom študované červený kal a lúženec. Predstavujú environmentálne záťaže bez využitia. Možno ich využiť aj pri sorpcii farbív alebo ťažkých kovov. ďalej sa bude ďalej študovať aj využitie syntetických nanočastíc/nanokompozitov pre katalýzu AOP a sorpciu ťažkých kovov či farbív. Experimenty sa uskutočnia na aparatúrach zostrojených v rámci predchádzajúceho projektu VEGA č. 1/0640/14.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0275/18
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
administrátor
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
spoluriešiteľ
Ing. Denisa Pangrácová
spoluriešiteľ