18. 1. 2020  2:39 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh inteligentnej výrobnej prevádzky v podmienkach strojárskeho priemyslu

Garant: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Inteligentnú výrobu je možné chápať ako progresívne budovanie integrovaného riadenia výroby, ktoré prepojuje všetky technologické aspekty s pridaním inteligencie prostredníctvom modelovania a pokročilého riadenia vrátane kognitívnych automatizačných konceptov a diagnostických nástrojov.Prínosom projektu bude návrh výrobnej prevádzky v strojárskom priemysle, ktorá bude mať charakter inteligentného subjektu, pracujúceho na princípoch systémovosti, hospodárnosti i časovej efektívnosti. Budú vypracované varianty optimalizácie návrhu konceptu inteligentnej výrobnej prevádzky z pohľadu efektívnosti procesu, výkonnosti, produktivity, spoľahlivosti a ergonómie. Ďalším prínosom projektu bude vypracovanie pôvodnej metodiky projektovania optimálnych montážnych systémov, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou mechanizácie, automatizácie, humanizácie a aktívnej účasti na kvalite. Na tvorbu a hodnotenie variantov optimalizačných návrhov inteligentnej výrobnej prevádzky bude využívaný simulačný softvér Tecnomatix.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0297/18
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:19

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Šimon Leckýspoluriešiteľ
Ing. Ivan Molnárspoluriešiteľ
Ing. Jana Samáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šimna, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ