26. 1. 2020  18:00 Tamara
Akademický informačný systém

Projekty


Uplatnenie metód multikriteriálnej simulačnej optimalizácie v riadení výrobných procesov

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je výskum uplatnenia metód multikriteriálnej optimalizácie v rámci simulačnej optimalizácie aplikovanej na vybrané modely výrobných systémov a porovnanie efektívnosti týchto metód pri získavaní množiny optimálnych riešení (Pareto množiny) potrebných pre rozhodovanie pri riadení výroby. Získané poznatky bude možné využiť na vytvorenie bázy poznatkov pre kvalifikované rozhodovanie pre špecifikované problémy riadenia výrobných systémov. Stratégia Industry 4.0 predpokladá okrem iných použitie virtuálnej reality a tzv. exponenciálnych technológií,kam patrí aj problematika multikriteriálnej optimalizácie. Riadenie výrobného procesu vyžaduje rozhodovanie na základe kritérií, ktoré sú často spojené s protichodnými cieľmi. Hľadanie optimálneho nastavenia systému je jednoduchšie riešiť na virtuálnom simulačnom modeli výrobného systému a nájdené riešenie potom aplikovať na reálny systém. Odpoveďou by mohlo byť spojenie multikriteriálnej optimalizácie so simulačnou optimalizáciou.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0232/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Halenár, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gabriela Križanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Gennadii Samsonovspoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Miriam Iringová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vladimír Šurka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Flochová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Horváth, PhD.spoluriešiteľ