Jan 29, 2020   5:39 a.m. Gašpar
Academic information system

Projects


Návrh meracieho systému pre komplexné posúdenie procesov horenia zvírených a usadených priemyselných prachov

Supervisor: Ing. Peter Rantuch, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt rieši problematiku výskumu požiarnotechnických charakteristík zvírených a usadených priemyselných prachov. Pracovníci UIBE sa problematike venujú úspešne už dve desaťročia a výsledkom je viacero úspešne riešených projektov VEGA a APVV, patentových prihlášok, priemyselných vzorov ale i publikácií v impaktovaných časopisoch. Projekt bude zameraný na návrh a vytvorenie systému na meranie teplotných a tlakových parametrov pri horení a výbuchoch zvírených a usadených priemyselných prachov. Tieto parametre sú dôležité tak pre posúdenie týchto procesov ako aj pre optimalizáciu zariadení z hľadiska nastavenia parametrov skúšok. Jedným z významných výsledkov projektu bude návrh, zostrojenie a verifikácia funkčnosti meracieho systému, pričom v budúcnosti sa počíta i s podaním patentovej prihlášky.
Kind of project:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 06. 2017
Project close date:31. 05. 2018
Number of workers in the project:6
Number of official workers in the project:6

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ