19. 10. 2019  21:48 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Riaditeľnosť dynamických systémov

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V projekte sa budeme zaoberať (globálnou) riaditeľnosťou nelineárnych systémov tvaru x’(t) = f(x(t))+ Bu(t)+w(t)na intervale konečnej dĺžky, kde x je n-rozmerný stavovový vektor a u je m-rozmerný riadiaci vstup do systému, vektor w reprezentuje poruchy, f je spojitá vektorová funkcia a B je nxm konštantná matica. V oblasti riaditeľnosti nelineárnych systémov jeden z kľúčových výsledkov odvodený E. B. Leeom and L. Markusom tvrdí, že ak linearizovaný systém v bode (0,0), x‘ = Ax + Bu je riaditeľný, potom existuje lokálne riaditeľná oblasť pôvodného,nelineárneho systému v okolí rovnovážneho stavu (0,0). To isté platí aj ak linearizovaný systém je časovo-variantný ale v tomto prípade je riaditeľnosť linearizovaného systému vo všeobecnosti ťažko overiteľná. Ďalšia nevýhoda linearizácie spočíva v tom, že výsledky sú formulované len lokálne. Teda hlavným cieľom projektu bude odvodenie kritéria pre posúdenie (globálnej) riaditeľnosti nelineárnych systémov opísaných vyššie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0127/18
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ