18. 1. 2020  2:12 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Riaditeľnosť dynamických systémov

Garant: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte sa budeme zaoberať (globálnou) riaditeľnosťou nelineárnych systémov tvaru x’(t) = f(x(t))+ Bu(t)+w(t)na intervale konečnej dĺžky, kde x je n-rozmerný stavovový vektor a u je m-rozmerný riadiaci vstup do systému, vektor w reprezentuje poruchy, f je spojitá vektorová funkcia a B je nxm konštantná matica. V oblasti riaditeľnosti nelineárnych systémov jeden z kľúčových výsledkov odvodený E. B. Leeom and L. Markusom tvrdí, že ak linearizovaný systém v bode (0,0), x‘ = Ax + Bu je riaditeľný, potom existuje lokálne riaditeľná oblasť pôvodného,nelineárneho systému v okolí rovnovážneho stavu (0,0). To isté platí aj ak linearizovaný systém je časovo-variantný ale v tomto prípade je riaditeľnosť linearizovaného systému vo všeobecnosti ťažko overiteľná. Ďalšia nevýhoda linearizácie spočíva v tom, že výsledky sú formulované len lokálne. Teda hlavným cieľom projektu bude odvodenie kritéria pre posúdenie (globálnej) riaditeľnosti nelineárnych systémov opísaných vyššie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0127/18
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Šutová, PhD.spoluriešiteľ