23. 10. 2020  1:35 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Špecializované laboratórium s podporou MM učebnice pre výučbu predmetu "Projektovanie a prevádzkovanie výrobných systémov" pre STU Bratislava

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný návrh projektu je orientovaný na vytvorenie špecializovaného laboratória s podporou multimediálnej učebnice a VŠ učebnice na podporu výučby nového predmetu Projektovanie a prevádzkovanie výrobných systémov písomnou aj interaktívnou multimediálnou formou pre priebežné dopĺňanie a zvýšenie úrovne odborných vedomostí súvisiacich s výrobnými systémami a ich systémami riadenia na vysokých školách. Podporu lepšieho, intenzívnejšieho a efektívnejšieho vnímania informácií z písanej učebnice v odbornom predmete „Projektovanie a prevádzkovanie výrobných systémov“ (texty, obrázky, grafy, reč, animácie, videosekvencie)umožňujú multimédiá prezentovať vo viacerých podobách. Videosekvenciami podané informácie budú odborne dopĺňať jednotlivé kapitoly a časti spomenutej VŠ učebnice. MM možnosti a hypertext sú tým správnym nástrojom na podporu odborných študijných informácií, umožňujú ľahké vyhľadávanie a ľahkú orientáciu v nich. Základné princípy vybraných systémov procesnej techniky budú realizované aj formou špecializovaného laboratória pre rovnomenný predmet. Úvod každej kapitoly MM učebnice bude doplnený kľúčovými slovami v slovenskom aj anglickom jazyku. Záver každej kapitola bude doplnený interaktívnym testom.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
015STU-4/2018
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Andrea Mudriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erika Hrušková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
spoluriešiteľ
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Miriam Matúšová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ