24. 2. 2020  1:46 Matej
Akademický informačný systém

Projekty


Rýchla plynová chromatografia pre (ultra)stopovú analýzu organických zlúčenín v zložitých vzorkách.

Garant: prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na overovanie možností a limitácií rýchlej kapilárnej plynovej chromatografie a jej kombinácie s hmotnostnou spektrometriou pre (ultra)stopovú analýzu prchavých a semiprchavých organických látok v mnohozložkových modelových a reálnych vzorkách zo životného prostredia s cieľom rýchlej separácie, zvýšenia citlivosti a rozlišovacej schopnosti. Časť projektu je zameraná na hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich diskrimináciu analytov, tvar píkov, kvalitu analytického signálu, spôsobujúcich rozširovanie chromatografickej zóny, fokusáciu a ich optimalizáciu za podmienok pre ultrastopovú analýzu. Časť projektu je venovaná zvyšovaniu citlivosti rýchlej GC, GC-MS v kombinácii s účinnými izolačnými a obohacovacími technikami a skúmanie vplyvu matricových efektov na robustnosť a kvalitu analytických výsledkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:1/2463/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0