12. 12. 2019  6:23 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatin

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá výskumom priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatin. Navrhnuté a experimentálne pripravené budú nové aktívne spájkovacie zliatiny. Aktívne zliatiny budú na báze cínu alebo india legované aktívnym kovom napr. Ti, La, Zr, Hf, Y a pod. Predpokladá sa, že aktívny prvok bude v procese spájkovania reagovať s povrchom substrátu a zabezpečí tak zmáčavosť spájky na keramickom alebo inak ťažkospájkovateľnom materiáli. Projekt je založený na myšlienke priameho beztavivového spájkovania. Na ohrev pri spájkovaní sa použijú vysokokocentrované zdroje ohrevu ako je laser a elektrónový lúč. Na aktiváciu nových spájkovacích zliatin sa použije výkonný ultrazvuk. Zisťovať sa bude materiálová spájkovateľnosť novo vytvorených spájok. Stanovia sa kritéria spájkovateľnosti ako je: zmáčavosť, roztekavosť, difúzia a pod. Študovať sa budú interakcie na rozhraní substrát/spájka. Porovnajú sa jednotlivé mechanizmy vzniku spoja z hľadiska pevnosti spoja, rýchlosti vzniku spoja, životnosti a pod.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-17-0025
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Janíčekspoluriešiteľ
Ing. František Jurinaspoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Ludrovcováspoluriešiteľ
Ing. Ján Milde, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Daniela Šuryováspoluriešiteľ