13. 12. 2019  0:31 Lucia
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj smart adjuvatika pre inovatívne rehabilitačné a fyzioterapeutické postupy s využitím metód umelej inteligencie

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je návrh a experimentálne overenie množiny smart zariadení v úlohe inteligentných fyzioterapeutických pomôcok. Podľa charakteru fyzioterapeutickej pomôcky sa pomôcka prispôsobí pre špecifické použitie s ohľadom na zdravotné postihnutie pacienta a možnosti pacientovej rehabilitácie. V praxi to bude znamenať, že pre rovnaké zdravotné postihnutie (zlomenina, pooperačný stav) môže byť nastavený iný režim, podľa schopností použitia pomôcky pacientom. Pomôcka sa bude schopná podľa pokynov terapeuta naučiť správne pohybové vzory individuálne prispôsobené pacientovi a počas používania bude pacienta usmerňovať, ako ju má správne používať. Pomôcka bude taktiež dlhodobo zbierať informácie o svojom používaní, ktoré budú primárne určené odborníkovi na rehabilitáciu. Vďaka svojej rozšírenej funkcionalite – zapojenie množiny senzorov zberajúcich informácie o vonkajších podmienkach, o svojom stave a o stave pacienta (používateľa pomôcky), implementácia prvkov strojového učenia, spracovanie nameraných údajov, komunikácia s nadradeným systémom cez drôtové/bezdrôtové pripojenie, energeticky nezávislé riešenie – možno túto pomôcku označiť ako smart alebo inteligentnú. V súčasných fyzioterapeutických pomôckach bývajú zabudované snímače, avšak tie poskytujú iba informácie o okamžitom stave, umožňujúce sledovanie vybraných parametrov pri rehabilitačných cvičeniach. Z uvedených dôvodov považujeme za potrebné navrhnúť a do vybraného adjuvatika implementovať princípy umelej inteligencie (rozpoznávanie situácie, strojové učenie, klasifikácia) a riadiaci softvér. Vďaka neurónovým sieťam sa pomôcka v režime učenia pod dohľadom fyzioterapeuta dokáže naučiť pohybové vzory prispôsobené pacientovi. Prínosy projektu spočívajú v eliminácii bolestivých stavov, skrátení času rehabilitácie a urýchlení návratu do aktívneho života. Tým sa zvýši kvalita života a znížia finančné straty pacienta počas práceneschopnosti. Rovnako sa znížia náklady štátu na liečenie a rehabilitáciu.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-17-0084
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jela Abasováspoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Grígelová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.spoluriešiteľ