15. 12. 2019  21:38 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum zvariteľnosti a spájkovateľnosti koróziivzdorných ocelí a medi s využitím vysokoproduktívnych metód spájania materiálov

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt bude riešený ako vedecký projekt zameraný na základný výskum v oblasti zvárania a spájkovania koróziivzdorných ocelí s meďou s využitím vysokoproduktívnych metód spájania materiálov. V priebehu riešenia vedeckého projektu budú postupne využité viaceré moderné vedecké metodické postupy v snahe naplniť ciele stanovené v harmonograme jednotlivých etáp projektu. V úvodných fázach riešenia projektu sa využijú metódy vedeckej analýzy a plánovania experimentu problémovej oblasti pomocou programového balíka Design Expert s cieľom stanoviť optimálne parametre zvárania a spájkovania materiálov vysokoproduktívnymi metódami spájania (laserový lúč, elektrónový lúč, CMT, spájkovanie) materiálov pre dva druhy navrhovaných typov spojov (preplátovaný a tupý spoj). Na základe získaných poznatkov a informácií sa vypracujú pracovné postupy pre realizáciu stanovených cieľov. Na vedecký výskum riešenia projektu sa použijú experimentálne metódy skúmania a hodnotenia zvarových a spájkovaných spojov z hľadiska štruktúrnej celistvosti spojov ako sú najmä makro a mikroštruktúrna analýza vyhotovených spojov pomocou svetelnej mikroskopie. Ďalej sa bude sledovať vznik jednotlivých fáz a zmena obsahu jednotlivých prvkov ako aj identifikácia vylúčených fáz v spojoch pomocou EDX analýzy rozšírenej o vysokorozlišovaciu transmisnú elektrónovú mikroskopiu. Na stanovenie vnútorných defektov zvarových spojov sa okrem štandardných deštruktívnych metód použijú najmodernejšie metódy počítačovej tomografie. Mechanické vlastnosti spojov sa budú zisťovať statickou skúškou v ťahu pre tupé spoje, skúškou na zisťovanie šmykovej pevnosti pre preplátované spoje, bude sa merať mikrotvrdosť a bude vykonaná skúška lámavosti ohybom pričom sa bude sledovať lomová plocha.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-17-0088
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Šimon Leckýspoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWEspoluriešiteľ