6. 4. 2020  14:47 Irena
Akademický informační systém

Projekty


Prediktívne modelovanie nových funkčných materiálov pre technologické aplikácie (schéma Návraty)

Garant: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na kvantovo-mechanické modelovanie tuhých látok za účelom objavovania nových materiálov pre inovatívne technológie. V rámci projektu budú získané nové poznatky o funkcionalizácií prechodných kovov v nových anorganických zlúčeninách v technologicky atraktívnych kondenzovaných formách. Základnou metodológiou výskumu bude originálne výpočtové modelovanie založené na učiacich sa algoritmoch v kombinácii s kvantovo-mechanickými metódami založenými na teórii hustotového funkcionálu. Projekt bude realizovaný v dvoch etapách. V prvej etape budú zmapované nové rodiny zlúčenín s prechodnými kovmi a charakterizované ich kryštálové štruktúry, a v druhej etape sa projekt upriami na ich fyzikálno-chemické vlastnosti a na ich funkcionalizáciu predovšetkým v elektronike a spintronike.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:Schéma Návraty
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 04. 2018
Datum ukončení projektu:01. 04. 2019
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.zodpovedný riešiteľ