25. 10. 2020  18:31 Aurel
Akademický informačný systém

Projekty


Hodnotenie kvality v doméne katastra nehnuteľností.

Garant: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt rieši modelovanie kvality priestorovej databázy vo zvolenej doméne v zmysle jej špecifikácie. Definuje princípy hodnotenia kvality priestorových dát ? parametre kvality, metódy ich hodnotenia a spôsoby dokumentácie v zmysle medzinárodných štandardov série ISO 19100. Navrhnuté postupy vizuálne modeluje s využitím UML pre objektovo orientovaný prístup k zvolenej doméne. Model kvality je previazaný s modelom metadát špecifikovaných podľa STN EN ISO 19115:2005 Geografická informácia ? Metadáta.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikácia projektu:
1/4025/07
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0