29. 10. 2020  3:21 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Projekty


Research of low tempereture packaging materials and laser soldering technology for advanced electronic manufacturing

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
SK-CN-RD-18-0019
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:
14. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:
12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
zodpovedný riešiteľ
administratíva
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ