13. 12. 2019  8:31 Lucia
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum novej aktívnej bezolovnatej spájkovacej zliatiny pre aplikácie v kozmickom priemysle

Garant: Ing. Igor Kostolný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento projekt je predmetom analýzy novej spájkovacej zliatiny ako možného kandidáta pre aplikácie v kozmickom prostredí. Navrhovaná spájka a jej chemické zloženie bude podliehať podmienkam na nízky koeficient tepelnej rozťažnosti a rovnako aj na podmienku odolnosti voči kozmickému žiareniu a radiácii. Na základe rozsiahlej literárnej rešerše bude navrhovaná spájka na báze In s prídavkom Au, prípadne ďalším tretím prvkom na zlepšenie mikroštruktúry a stability spájky. Projekt je zameraný na návrh a výrobu novej spájkovacej zliatiny a základný výskum jej vlastností,ktorý sa bude realizovať na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SPAJKA
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:16. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Igor Kostolný, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor