20. 1. 2020  14:58 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Dizajn databázových aplikácií na modelovanie automatizácie mentálnych procesov

Garant: Ing. Štefan Svetský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na modelovanie spracovávania vedomostí, využívajúc úžitkový vzor na spracovávanie neštruktúrovaných dát. Súčasťou riešenia je vývoj softvéru WPad2018 na podmienky spracovávania edukačných BIG DATA (využije sa databázová platforma Microsoftu). V princípe ide o modelovanie šablón na vizualizáciu a prenosy rozsiahlejších inžinierskych dát pre kolaboratívne činnosti na cloudoch, virtuálnych priestoroch, doménach a tenkých klientoch MTF (výučbové, výskumné, samoštudijné a publikačné aktivity). Za tým účelom sa vytvoría on-line štruktúry na prenos, výmenu a spoločné zdieľanie dát, čo zabezpečí počas riešenia UIAM (server) v spolupráci s OKIS (MTF-cloud) a IBM Slovakia (IBM BOX cloud). Modelovanie výmeny dát bude prebiehať na tejto infraštruktúre a jednotliví riešitelia navrhnú kategórie rozsiahlejších dát (podľa záberu ústavov) a budú testovať a modelovať ich kolaboratívne zdieľanie. Využijú sa aj osobné počítače, notebooky, resp. tenký klient na ktorom sa už aplikácia WPad2018a začala vyvíjať a testovať (UIAM, UPIM), následne v súčinnosti s ústavmi UVPT a UVT. V projekte sa taktiež spolupracuje s robotickými pracoviskami STU-FEI a OBUDA University Budapešť (interakcia softvéru s robotom), pričom sa otestuje aj softvér Nuance Dragon využívajúci technológiu Speech recognition (rozpoznávanie hlasu počítačom). Rozpracuje sa vízia "Edukačného robota" s ťažiskom na podanie prihlášky patentu, resp. úžitkového vzoru. Edukačné Big Data sa v tomto kontexte budú riešiť modelovaním tzv. edukačných balíkov v moduloch STEM (modelovanie výučby), MT&IT EXPERT (databázové korpusy), WRITER (jazyková podpora publikovania) a AUTOMATIZÁCIA (identifikácia algoritmov).
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:EDU-BigDataDizajn
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:16. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Svetský, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ