7. 4. 2020  16:05 Zoltán
Akademický informační systém

Projekty


Modelovanie nových funkčných materiálov z prvých princípov

Garant: doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na rozšírenie poznatkov o technologicky dôležitých systémoch s prechodnými kovmi a lantanoidmi, predpovedaním ich vlastností a cieleným návrhom nových, doteraz neznámych fáz s využitím teoretických prístupov založených na kvantovo-mechanickom modelovaní na atómovej škále, evolučných algoritmov a priamej fonónovej metódy. Skúmané systémy budú zahŕňať nové elektronické materiály pre technológie spintroniky, multiferoík a supravodičov. Táto štúdia umožní navrhnúť efektívnejšie a technologicky atraktívne štrukturálne formy novo predpovedaných fáz s kovovými prvkami naladených na danú funkčnosť v prístupných tlakových a teplotných rozsahoch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0223/19
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Mgr. Mariana Derzsi, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ