9. 12. 2019  23:00 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov

Garant: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na návrh a realizáciu nového konceptu tvorby študijnej literatúry s ohľadom na požiadavky a očakávania súčasnej mladej generácie (generácia Z). Navrhovaný koncept bude podporovať implementáciu multimediálneho obsahu, ktorý výrazným spôsobom pomáha uľahčiť pochopenie danej problematiky a reflektuje behaviorálne charakteristiky mladej generácie, ktorá je bytostne spätá s internetovým obsahom a sociálnymi sieťami. Koncept vychádza z tvorby databázy informácií z oblasti progresívneho spájania materiálov, dostupnej online na jednom mieste. V každej téme bude rozpracovaný princíp technológie, popis zariadení, vysvetlenie parametrov príslušnej technológie, praktické aplikácie technológie a názorné ukážky vo forme animácií, videí a obrázkov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:001STU-4/2019
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ