17. 2. 2020  4:05 Miloslava
Akademický informační systém

Projekty


V4+ Akademicko-výskumné konzorcium integrujúce databázové, robotické a jazykové technológie

Garant: Ing. Štefan Svetský, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Udržateľné V4+ akademicko-výskumné konzorcium sa bude zaoberať regionálnymi problémami súvisiacimi s prioritami EÚ v oblasti výskumu IKT, ako sú vyhľadávanie partnerov pre program Horizont 2020, budovanie digitálnych platforiem budúcnosti, jazykové bariéry, vzdelávanie podporované technológiami, vedecké kultúrne dedičstvo, výmena know-how (preskúma sa cca 30 výziev IKT pracovných programov Horizont 2018-2020). Ťažiskom bude vytváranie siete partnerov krajín V4+ s cieľom integrovať ich výskumné expertízy, vyhľadávať partnerov a urobiť súvisiaci benchmarking s využitím virtuálnej technologickej platformy. Kým program Horizont 2020 pokrýva tieto strategické priority disponujúc špecifickými výskumnými nástrojmi financovania, ktorými sa premosťujú výskumné tímy, ako sú CSA projekty (koordinačné podporné aktivity) a projekty Partner Search, tak slovenský výskum takéto nástroje nemá. Tieto nástroje Slovensku neexistujú ani v rámci inštitucionálnych akademických grantov, čo je prekážkou, brániacou účasti akademických výskumníkov v Horizonte alebo regionálnej spolupráci krajín V4 na zabezpečenie konkurencieschopnosti. Tu je dôležité, že na nadnárodnej regionálnej úrovni to umožňujú strategické granty Medzinárodného vyšehradského fondu. Riešenie horeuvedených problémov si vyžaduje integrovanie výskumných expertíz v rámci konzorcií EU. V rámci riešenia projektu sa vytvorí nadnárodné kompatibilné konzorcium so zdieľanou konkurencieschopnou výskumnou expertízou. Tým sa prispeje k nedostatočnému využívaniu výskumných fondov EÚ v oblasti konkurencieschopného výskumu, čo je spoločné pre krajiny V4+. V spoločnej expertíze partnerov sa rozpracuje aj koncept vzdelávania robota, ktorý spojil partnerov v rámci projektu IDEAL-IST (http://www.ideal-ist.eu/ps-sk-99947). Hlavným cieľom spolupráce partnerov je participovať v Horizonte 2020 ako zjednotené výskumné konzorcium, ktoré bude ponúkať do medzinárodných projektov zjednotenú výskumnú expertízu a ktorá vznikne integrovaním ich dielčích expertíz, t.j. databázových, robotických a jazykových technológií.
Druh projektu:International Visegrad Fund - Strategic grants ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:V4-21810100
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 06. 2018
Datum ukončení projektu:30. 09. 2019
Počet pracovníků projektu:14
Počet oficiálních pracovníků projektu:13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Štefan Svetský, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Dorota Horváthspoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ