27. 10. 2020  14:04 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Beztavivové spájkovanie zliatin Ti laserovým lúčom za využitia ultrazvukovej aktivácie

Garant: doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Navrhovaný projekt sa zameriava na základný výskum v oblasti zliatin Ti a technológie spájania laserom pre moderný letecký, kozmický, automobilový a biomedicínsky priemysel. Hlavným cieľom je optimalizácia parametrov spájkovania zliatin Ti s ultrazvukovou aktiváciou. Tenké vrstvy kovov budú aplikované, aby sa zlepšila zmáčavosť a priľnavosť medzi základnými materiálmi a spájkami, čím sa zlepšuje spojovací proces. Makroštruktúrna a mikroštruktúrna analýza spojov sa použije na hodnotenie štrukturálnej integrity. Analýza skenovacej elektrónovej mikroskopie a transmisná elektrónová mikroskopia s vysokým rozlíšením sa použije na určenie tvorby rôznych fáz a zmeny v chemickom zložení. Na kontrolu vnútorných chýb spojov bude použitá počítačová tomografia. Mechanické vlastnosti spojov budú vyhodnotené skúškou pevnosti v šmyku a nanoindentáciami.
Druh projektu:
APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:SK-PT-18-0035
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Igor Kostolný, PhD.
spoluriešiteľ