25. 2. 2020  8:13 Frederik
Akademický informačný systém

Projekty


Rýchla plynová chromatografia - hmotnostná spektrometria pre analýzu vybraných organických polutantov v environmentálnych a potravinových matriciach.

Garant: prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je venovaný vývoju rýchlych a citlivých analytických metód na monitorovanie toxických látok, predovšetkým na hladine ultra-stopových koncentrácii. Toto sleduje nedávne vedecké požiadavky na lepšie pochopenie vplyvu polutantov, zvýšenie spoľahlivosti analytických výsledkov, čo stimuluje ustanovenie nových právnych nariadení a smerníc na účinnejšiu kontrolu znečistenia a ochranu zdravia obyvateľov. Cieľom je použiť relatívne robustné metódy namiesto vysoko sofistikovanej inštrumentácie. Sľubným riešením ako dosiahnuť nízke medze stanovenia, predovšetkým v zložitých matriciach je kombinácia úpravy vzorky na formu, ktorá bude vhodná na meranie analytického signálu (použitím rýchlych a efektívnych metód úpravy) a stanovenia analytov rýchlou GC-MS za optimálnych podmienok. Parametre a robustnosť vyvinutej metódy sa budú hodnotiť použitím chemometrického prístupu.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:APVV-20-000705
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0