23. 10. 2020  0:17 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charakteristík horľavých prachov prostredníctvom svetovo unikátnych zariadení

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitou súčasťou pracovného procesu. Zaistenie bezpečnosti je jedným z prvých predpokladov pre vyhovujúce pracovné prostredie a vedie k zaisteniu optimálneho výkonu zamestnancov. Bezpečnosť je osobitne dôležitá v priemysle, kde môže často prichádzať k nebezpečným situáciám, ako sú požiare alebo výbuchy. Nebezpečenstvo výbuchu môže vzniknúť v rôznych odvetiach priemyslu. Ani v súčasnosti nie sú výbuchy horľavého prachu v priemysle žiadnym novým javom. Viac ako 70% materiálov a odpadov vo forme prachu spracovaných a vyskytujúcich sa v priemysle sú horľavé. To znamená, že vo väčšine priemyselných prevádzok, v ktorých sa takéto materiály vyskytujú, je nebezpečenstvo požiaru a výbuchu prachu reálne. Významným ukazovateľom vlastností horľavých prachov sú požiarnotechnické charakteristiky. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti sú tieto ukazovatele veľmi dôležité, či už ide o medze výbušnosti, iniciačné energie alebo charakteristiky horľavosti, pričom hodnota jednotlivých charakteristík závisí najmä od podmienok skúšky, ktoré by sa mali približovať reálnym podmienkam v praxi. Ich vytvorenie a simulovanie nie je jednoduché, preto je nevyhnutné brať do úvahy i rôzne vonkajšie vplyvy a parametre. Projekt bude primárne zameraný na štúdium charakteristík prachov s dôrazom na ich horľavosť a výbušnosť. Aby merania charakteristík zodpovedali podmienkam praxe, bude výskum prebiehať tak na unikátnych zariadeniach využívaných v požiarnom inžinierstve, ako aj po modifikácii bežne zaužívaných postupov merania. V rámci projektu budú taktiež navrhnuté a skonštruované zariadenie, ktoré významne prispejú ku komplexnejšiemu štúdiu problematiky požiarnej bezpečnosti. Výhodou týchto zariadení budú taktiež nízke prevádzkové náklady v porovnaní s komerčne dostupnými zariadeniami. Takto bude meranie požiarnotechnických charakteristík prachov finančne dostupné i pre malé a stredné priemyselné podniky.
Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:
APVV-18-0063
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:
15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
administratíva
Ing. Martina Hladová
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
zodpovedný riešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Rantuch, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Denis Benkospoluriešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Štefko, PhD.spoluriešiteľ