28. 1. 2020  4:33 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Okenné konštrukcie v nízkoenergetických a pasívnych domoch

Garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Dôležitosť minimalizovania potreby energie v súčasnej dobe je neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja. Znižovanie energetickej náročnosti budov je priamo spojené so zlepšovaním tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, techniky prostredia a ich vzájomného spolupôsobenia. Okenné konštrukcie ako súčasť stavby v nízkoenergetických a pasívnych domoch sú jedným z najslabších prvkov stavby. Dôvodom tohto je fakt, že na okná sú kladené požiadavky, ktoré si do veľkej miery protirečia. Dôsledná teoretiko-expertízna analýza vzájomného pomeru požadovaných parametrov na okenné konštrukcie a jej vyhodnotenie. Pri tejto analýze je nutné vychádzať z najnovších exaktne stanovených metodických postupov a experimentálnej základne.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:1/0748/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0