11. 12. 2019  15:44 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyselnej výroby s využitím progresívnych technológií

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:„Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyselnej výroby s využitím progresívnych technológií.“ sa cielene orientuje na využitie veľkého vedomostného potenciálu a doterajších skúseností vedeckých kapacít v prepojení špičkových výskumných tímov žiadateľa s plným využitím existujúcej špičkovej infraštruktúry univerzitných vedeckých parkov STU s možnosťou realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja v horizonte do 31.12.2019 s príslušnými výstupmi výskumu projektu v znalostnej oblasti Stroje, konštrukcie a zariadenia/technológie vzhľadom na orientáciu výskumu na progresívne materiály, konštrukčné časti zariadení a progresívne technológie výroby a spracovania materiálov a výrobkov z nich. V detailnejšom pohľade je v rámci projektu realizovaný nezávislý výskum a vývoj v oblasti výskumu progresívnych materiálov, modelovaniu a simulácií procesov ich prípravy a výskumu technológií prípravy materiálov, príprave senzorických štruktúr a návrhu prvkov schopných implementácie do priemyslu s cieľom rozšíriť poznatky v danej oblasti a lepšie rozvinúť výskumné témy pre zvýšenie ich uplatnenia v praxi – Priemysle pre 21. storočie. V rámci uvedených produktových línií sa realizácia výskumu a vývoja bude realizovať v rámci nasledovných konkrétnych témach zahrnutých do logických celkov nasledovných podaktivít: - Riadenie autonómneho logistického prostriedku pre priemyselnú výrobu - Modelovania a simulácie materiálov, systémov, dejov a procesov - Výskum v oblasti technológií prípravy senzorických štruktúr pre priemysel pre 21. storočie - Výskum v oblasti progresívnych technológií spájania materiálov a tvorby funkčných povrchov
Druh projektu:OP VaI ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:313011T589
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:28
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0