9. 4. 2020  10:56 Milena
Akademický informační systém

Projekty


Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City

Garant: Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavný riešiteľ:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Projekt je zameraný na vytvorenie metodiky na hodnotenie solárneho energetického potenciálu plôch budov (strechy a fasády) reprezentovaného virtuálnym 3D modelom mesta a jeho využitím v koncepte Smart City. Je postavený na dlhoročných výsledkoch výskumu realizovaného na dvoch spoluriešiteľských organizáciách - Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ) a Fakulty architektúry STU v Bratislave (FA STU). Projekt pokrýva oblasť hodnotenia potenciálu zastavaných území z hľadiska využívania solárneho žiarenia pre energetické účely pomocou virtuálnych 3D modelov miest, vplyvu slnečného žiarenia na vznik tepelných ostrovov v zastavaných územiach a využitia týchto poznatkov pre urbanistické plánovanie mesta a aplikáciu konceptov Smart City v špecifických podmienkach slovenských miest. Uvedená problematika je z celosvetového hľadiska veľmi aktuálna. Svedčí o tom nielen počet publikácií v tejto problematike, ale v aplikačnej rovine aj vznik tzv. solárnych katastrov v zahraničí, resp. máp potenciálu využívania solárnej energie, ktoré slúžia na podporu využívania slnečnej energie v zastavaných územiach. V súčasnosti sú verejne dostupné solárne katastre vo forme online máp pre viaceré veľké mestá Európy (napr. Viedeň, Ženeva, Berlín), ktoré umožňujú používateľom jednoducho zistiť energetický potenciál striech budov (Obr.1). Záujem o túto problematiku súvisí s vysokou aktuálnosťou požiadaviek na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, efektívne a udržateľné plánovanie rozvoja miest v súlade s konceptom Smart City, ale aj zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie emisií CO2 (Stratégia Európa 2020, Roadmap 2050).
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Oddelenie pre vedu a výskum (Dek FA)
Stav projektu:Schválený
Datum zahájení projektu:18. 03. 2019
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
MArch Ing. arch. Roman HajtmanekSpoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 150 (2019); 300 (2020); 300 (2021); 300 (2022)
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 150 (2019); 300 (2020); 300 (2021); 300 (2022)
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 300 (2019); 500 (2020); 500 (2021); 500 (2022)
Ing. arch. Andrea ŠeligováSpoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 300 (2020); 300 (2021); 300 (2022)
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 150 (2019); 300 (2020); 300 (2021); 300 (2022)
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 300 (2019); 300 (2020); 300 (2021); 300 (2022)
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.Zodpovedný riešiteľ. Výskumná kapacita: 300 (2019); 500 (2020); 500 (2021); 500 (2022)
Ing. arch. Karol Görner, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 150 (2019); 300 (2020); 300 (2021); 300 (2022)
Ing. arch. Ján Legény, PhD.Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 300 (2019); 500 (2020); 500 (2021); 500 (2022)