29. 1. 2020  5:46 Gašpar
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza nástrojových materiálov produkovaných progresívnymi postupmi práškovej metalurgie

Garant: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt bude primárne orientovaný na analýzu vplyvu vybraných parametrov procesu atomizácie na vybrané charakteristiky štruktúry rýchlo stuhnutých častíc práškov vyrobených z vysokolegovaných materiálov nástrojových ocelí a vlastnosti s ohľadom na aplikačné možnosti. Získané poznatky budú tvoriť základ vytvorenia korelačného modelu simulujúceho vzťahy medzi procesmi rýchleho tuhnutia a dosiahnutými vlastnosťami, a poslednou časťou projektu je štúdium degradačných vplyvov počas exploatácie materiálov vyrobených postupmi práškovej metalurgie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0148/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Peter Pinke, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Štefániková, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Svetozár Demianspoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Viktória Sedlická, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Szmolka, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.spoluriešiteľ