7. 4. 2020  13:21 Zoltán
Akademický informačný systém

Projekty


Identifikácia priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na znevýhodnených zamestnancov v kontexte Industry 4.0

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou vedeckého projektu je analyzovať vplyv zmien vo fungovaní priemyselných podnikov na priority udržateľného riadenia ľudských zdrojov. Súčasné prístupy v oblasti riadenia sú zamerané najmä na výkonnosť zamestnancov a podnikov. Zmeny v oblasti fungovania priemyselných podnikov, súvisiace s nárastom digitalizácie, znižovaním podielu živej práce vo výrobe, kladú dôraz na zlepšovanie procesov, technológií a sú zamerané na zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti organizácií. Progresívne zavádzanie nových prístupov môže mať dopad na zamestnancov rôznych generácií, pričom možný negatívny efekt týchto rizík nie je dostatočne zanalyzovaný. Zámerom projektu je identifikovať riziká pri nástupe nových postupov, kritické oblasti dopadu na zamestnancov priemyslu a skúmať mechanizmy eliminácie týchto rizík. Zmyslom projektu je skúmať potenciál uplatnenia znevýhodnených skupín zamestnancov v kontexte meniacich sa podmienok fungovania priemyselných podnikov s ohľadom na jedinečnosť rozdielnych generácií zamestnancov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:1/0721/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Martin Fero, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mária Haladováspoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Johanesováspoluriešiteľ
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Augustín Starečekspoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.spoluriešiteľ