28. 10. 2020  0:56 Dobromila
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum spájania kovových a nekovových materiálov pri výrobe výkonových polovodičových súčiastok.

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na základný výskum spájkovateľnosti kovových, kompozitných, nekovových a keramických materiálov, ktoré sa aplikujú pri puzdrení výkonových polovodičových súčiastok (čípov, tranzistorov, diód a pod). Riešiť sa bude priame spájanie týchto materiálov bez použitia povlakovania na zabezpečenie zmáčavosti. Do úvahy na spájanie pripadajú polovodičové materiály Si, SiC a GaN. Keramické materiály Al2O3, Si3N4, AlN a kompozitný materiál Cu/SiC, ktorý sa využíva najmä na chladenie čípu. Ako etalónový materiál bude slúžiť Cu. Experimentálne budú pripravené nové spájkovacie zliatiny legované malým množstvom aktívnych kovov (Ti, La a pod). Spájkovacie zliatiny budú s obsahom Bi a Zn. pre vyššie aplikačné teploty. Spájky budú navrhnuté s cieľom použitia pri priamom spájkovaní s využitím technológie výkonového ultrazvuku. Pomocou nových spájkovacích zliatin budú vykonané skúšky technologickej spájkovateľnosti. Študovať sa budú interakcie spájkovacích zliatin s povrchom spomínaných substrátov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0303/20
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michaela Lopatková
spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ