Jul 20, 2019   4:15 p.m. Iľja
Academic information system

Projects


Analýza účinnosti odvodnenia pri sanácii nestabilných svahov

Supervisor: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Voda zohráva rozhodujúcu úlohu pri vzniku, alebo aktivizácii väčšiny porúch vo svahoch. Metódy sanácie svahov založené na ich odvodnení patria preto medzi najúčinnejšie a aj najčastejšie používané. Účinnosť sanácie je však potrebné dlhodobo kontrolovať metódami monitoringu. Základným cieľom predkladaného projektu je vypracovať metodiku na stanovenie účinnosti odvodňovacích sanačných opatrení v nestabilných svahoch počas výstavby a prevádzky. Na vybraných sanovaných svahoch na Slovensku a vo svete budú analyzované dostupné dáta z monitoringu. Následným experimentálnym výskumom a modelovaním správania sanovaného horninového prostredia budú stanovené parametre a ich kritické hodnoty, ktoré sú rozhodujúce na stanovenie účinnosti a funkčnosti jednotlivých typov sanačných opatrení v rôznych geologických prostrediach. Výstupy z riešenia projektu umožnia v stavebnej praxi optimalizovať návrh sanácie nestabilných svahov. Ďalším výstupom budú aj odporúčania pre revitalizáciu sanačných prvkov.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Geotechnics (FCE)
Project identification:1/0530/19
Project status:In process of execution
Project start date :01. 01. 2019
Project close date:31. 12. 2021
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0