26. 10. 2020  11:32 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum súvislostí geometrických odchýlok vonkajšieho tvaru a vnútornej mikroštruktúry výtvarkov tvárnených za studena.

Garant: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Výsledné vlastnosti výtvarkov z kovov z hľadiska ich rozmerov a tvarov sú významne ovplyvnené technologickými procesmi prebiehajúcimi pri výrobe. V dôsledku plastickej deformácie dochádza k zmene rozmerov, tvaru telesa a i k zvýšeniu stupňa anizotropie štruktúry – orientácie hraníc zrna v rôznej časti súčiastky. Tvarová nestabilita presných rúr s hladkým i tvarovočlenitým vnútorným povrchom má významný vplyv na ich konečné vlastnosti. Na tvarovú stálosť vplýva odchýlka súosovosti a rovnobežnosti medzi ťahaným polotovarom a kalibračným valcom prievlaku a zmena optimálnej polohy tŕňa voči prievlaku. Preto môže dôjsť k nerovnomernej deformácii pri radiálnom i axiálnom premiestňovaní materiálu. V procese výroby to vedie k nerovnomernej deformácii. Toto ovplyvňuje vnútornú štruktúru materiálu a tým prípadne aj tvarovú stabilitu v následnej operácii v dôsledku anizotropie vlastností. Analýza mikroštruktúry a analýza zmeny rozmerov a geometrie výtvarkov umožní optimalizáciu technologického procesu.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0047/20
Stav projektu:
Neschválený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Görögová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Hrušecký, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Monika Vyskočová
spoluriešiteľ