29. 10. 2020  3:30 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Projekty


Tvorba nových študijných materiálov vrátane multimediálnej učebnice pre oblasť technickej prípravy výroby vo zváraní a spájaní materiálov

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na návrh a vytváranie novej modernej vysokoškolskej učebnice a didaktických prostriedkov pre výučbu predmetu: „Technická príprava výroby vo zváraní a spájaní materiálov“. Predmet je súčasťou nového študijného programu na MTF STU s názvom: „Zváranie a spájanie materiálov“, na ktorý doteraz neexistujú vhodné učebné texty alebo iné didaktické prostriedky v historickom kontexte. Navrhovaný koncept je smerovaný na vytvorenie učebnice a elektronickej verzie učebnice s podporou multimediálneho obsahu. Vytvorenie nových študijných materiálov bude priamo kvalitatívne ovplyvňovať chápanie uvažovanej problematiky s cieľom pripraviť absolventov na výkon povolania zváračského technológa ako aj inžiniera v oblasti strojárskej výroby. Učebnica bude obsahovať materiály potrebné na porozumenie tvorby technickej dokumentácie z oblasti zvárania a spájania materiálov. Pochopenie prípravy a implementácie dokumentov, potrebných pred, počas a po uvoľnení strojárskeho produktu do výroby, je veľmi dôležité z časového a kvalitatívneho hľadiska. Sprievodným produktom je vytvorenie multimediálneho obsahu, ktorý bude zahŕňať chronologický postup pri tvorbe technickej a zváračskej dokumentácie s vysvetlením jednotlivých úkonov pomocou grafických zobrazení a príkladov z praxe. Cieľom predmetu je príprava študenta, ktorý dokáže pripraviť podklady pre vyhotovenie spájaných konštrukcií od rozpisu materiálov cez ich zabezpečenie, skladovanie, označovanie, rozdeľovanie na jednotlivé pracoviská pre prípravné operácie a ich postup na konečné pracovisko pre spájanie dielcov do jednotlivých uzlov a celkov.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
013STU-4/2020
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Sahul, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ