18. 1. 2020  2:06 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Inovácia a nové možnosti vzdelávania v oblasti riadenia priemyselných procesov pomocou PLC

Garant: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt s názvom "Inovácia a nové možnosti vzdelávania v oblasti riadenia priemyselných procesov pomocou PLC" je zameraný na inováciu už existujúceho laboratória zameraného na riadenie priemyselných procesov pomocou PLC. Laboratórium aktuálne obsahuje 9 pracovísk, obsahujúcich fyzické modely umožňujúce simuláciu vybraných procesov. Cieľom predkladaného projektu je inovovať laboratórium tak, aby umožnovalo simulovať realizáciu plnohodnotných pracovísk so zložitými distribuovanými riadiacimi systémami. Cieľom tohto projektu je inovovať laboratórium tak, aby sa dali plnohodnotne využívať všetky pracoviská a simulovať aj zložitejšie distribuované systémy. Takto zmodernizované laboratórium umožní aj rozšírenie predmetu "Programovatelne logické automaty". Ďaľším prínosom je možnosť riešenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Po implementovaní nových pracovísk a prvkov do laboratória môže toto slúžiť na realizáciu workshopov, tvorbu výukových materiálov a vzorových príkladov z jednotlivých pracovísk.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:005STU-4/2020
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Roman Budjačriešiteľ
Ing. Jana Flochová, PhD.riešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.riešiteľ
Dmitrii Vladimirovič Borkinriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.riešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Bartoňriešiteľ