Oct 23, 2019   5:14 a.m. Alojza
Academic information system

Projects


Network infrastructure improvement of the Faculty of Informatics and Information Technologies

Supervisor: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zlepšovanie sieťovej infraštruktúry je možné vnímať jednak z kvantitatívneho ako aj z kvalitatívneho hľadiska. Kvantitatívne hľadisko zahŕňa hlavne počet pripojiteľných zariadení a tiež maximálnu prenosovú rýchlosť siete. Z kvalitatívneho hľadiska je dôležitá najmä spoľahlivosť a dostupnosť služieb sieťovej infraštruktúry.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Project identification:5a-FIIT/2007
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 03. 2007
Project close date:30. 11. 2007
Number of workers in the project:6
Number of official workers in the project:0