14. 10. 2019  19:50 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých

Garant: Ing. Anna Michalíková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvorí sa komunikačný portál so zameraním na pilotné témy: environmentálna výchova a zdravie, chémia a fyzika v bežnom živote, astronómia, chémia v bežnom živote, alternatívne zdroje energií, odpady a recyklácia a pod. (v súčinnosti so ZŠ a SŠ pedagógmi a orientovaná podľa potrieb na základe prieskumu). Umožní sa komunikácia s verejnosťou a žiakmi ZŠ a SŠ. Na vytvorenej stránke sa zverejnia E-materiály s vizualizovanými experimentmi (možné použiť pri pedagogickom procese na ZŠ a SŠ a aj pri príprave talentovaných žiakov a študentov na predmetové súťaže). Pri tvorbe materiálov sa bude vychádzať z potrieb a požiadaviek pedagógov (realizácia experimentov, ktoré nie je možné realizovať na ZŠ a SŠ - práca s nebezpečnými chemikáliami, nedostupnosť pomôcok a prístrojov).
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:LPP-0171-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2011
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:17

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Anna Michalíková, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Boleman, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Soldánováspoluriešiteľ
Ing. Ivana Kopáčiková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Kupková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Fiala, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
RNDr. Karol Kvetan, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Alena Tomengová, PhD.spoluriešiteľ