24. 6. 2019  10:51 Ján
Akademický informační systém

Projekty


Komparatívna analýza prirodzenej a antropogénnej variability hydrometeorologických radov.

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V súčasnosti prebiehajúce antropogénne zmeny v povodiach SR, prirodzené kolísanie klímy, ako aj očakávaná klimatická zmena, prinášajú v oblasti režimu vody v tokoch množstvo závažných problémov. Cieľom projektu je stanoviť citlivosť jednotlivých regiónov Slovenska na tieto očakávané zmeny z hľadiska režimu povrchových vôd. V SR budú identifikované a vyčlenené regióny s nízkou, strednou a vysokou citlivosťou tokov na tieto zmeny. Pri hodnotení jednotlivých povodí budú použité štatistické metódy, matematické modelovanie a metódy regionalizácie. Zhodnotené budú nízke vodnosti i povodňové prietoky neovplyvnených tokov v ročnom a mesačnom kroku za čo najdlhšie obdobie pozorovaní (minimálne obdobie 1961-2006). Tieto budú porovnané s očakávanými zmenami vyplývajúcimi z antropogénneho ovplyvnenia najmä v dôsledku klimatickej zmeny.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:2/0096/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0