20. 1. 2020  12:54 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum zvárania a tvárnenia nitrooxidačne povrchovo upravených oceľových plechov

Garant: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nitrooxidačné vrstvy výrazne zvyšujú mechanické a antikorózne vlastnosti oceľových plechov. Projekt sa zaoberá výskumom vytvárania nitrooxidačných vrstiev na tenkých oceľových plechoch, výskumom vhodných metód zvárania takto upravených plechov a štúdiom tvárniteľnosti a koróznej odolnosti vyhotovených zvarových spojov. V oblasti zvárania budú študované základné charakteristiky vytvorených zvarových spojov (formovanie, štruktúra, mechanické vlastnosti) s využitím moderných technológií zvárania a tvárniteľnosti nitrooxidačne upravených plechov.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-0057-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:02. 06. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2011
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ