18. 1. 2020  1:39 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Materiálový dizajn nových kovových zliatin so štruktúrnou a prvkovou zložitosťou

Garant: RNDr. Pavol Priputen, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá prípravou a charakterizáciou nových kovových materiálov, ktoré môžu mať štruktúrnu alebo prvkovú zložitosť. Materiály so štruktúrnou zložitosťou budú pozostávať z komplexných kovových zliatin vrátane kvázikryštálov a ich aproximantov. Materiály s prvkovou zložitosťou budú pozostávať z viacprvkových zliatin, niekedy nazývaných tiež zliatiny s vysokou entropiou alebo komplexne koncentrované zliatiny. Všetky materiály sa pripravia oblúkovým alebo indukčným tavením v argónovej atmosfére. Mikroštruktúra pripravených materiálov bude charakterizovaná pomocou rtg. záznamov a SEM/TEM. Po charakterizácii zliatin sa budú študovať niektoré ich vlastnosti, napr. termodynamická stabilita, mechanické a fyzikálne vlastnosti alebo odolnosť proti korózii a žiareniu. Zároveň budú používané aj teoretické výpočty a simulácie ako podpora pre experimentálne výsledky .
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-19-0021
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 07. 2020
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2024
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
RNDr. Pavol Priputen, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Libor Ďuriška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Gabrišspoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
Ing. Veronika Malovcováspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ