15. 12. 2019  10:47 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum nových aktívnych spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty

Garant: Ing. Igor Kostolný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predložený projekt je zameraný na vývoj a výskum nových aktívnych bezolovnatých spájkovacích zliatin určených pre aplikácie pracujúce pri vyšších prevádzkových teplotách. Nové aktívne spájkovacie zliatiny budú smerované predovšetkým do oblasti výroby moderných výkonových polovodičových zapuzdrených súčiastok v elektronickom priemysle, kde je potrebné spájať kovové, keramické a kompozitné materiály. Koncept nových spájkovacích zliatin je založený na legovaní spájok malým množstvom aktívnych kovov. Spájky obsahujúce tieto prvky majú vysokú afinitu k jednému či viacerým prvkom keramických či polovodičových materiálov a sú schopné priamo zmáčať ich povrchy. Navrhované riešenie plne korešponduje so súčasnými požiadavkami pre environmentálnu vhodnosť a recyklovateľnosť prídavných materiálov s prihliadnutím na univerzálnosť ich použitia pre kovové, kompozitné a keramické materiály. Nové bezolovnaté spájkovacie zliatiny budú určené pre progresívne a hybridné beztavivové technológie spájkovania. Navrhnuté spájky a vytvorené spájkované spoje budú podrobené rozsiahlej štruktúrnej a termickej analýze a analýze mechanických vlastností. Stanoví sa ich technologická spájkovateľnosť progresívnymi a hybridnými technológiami a definujú sa optimálne postupy vytvárania spoja. Riešenie projektu je rozdelené do piatich etáp, pričom každá etapa koreluje s náročnosťou plnenia stanovených cieľov. Navrhovaná metodika riešenia projektu je z globálneho hľadiska porovnateľná so súčasnými metodikami výskumno-vývojových pracovísk na svete. Adekvátnosť navrhovaných metodík je podporená rozsiahlou analýzou súčasného stavu v tejto oblasti. Na riešení cieľov projektu sa okrem žiadateľskej organizácie Materiálovotechnologickej fakulty STU bude podieľať spoluriešiteľská organizácia PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Bratislava.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-19-0071
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 07. 2020
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2024
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Miroslav Sahul, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Kostolný, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Janíčekspoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuruc, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Milde, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Daniela Šuryováspoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ