20. 1. 2020  7:57 Dalibor
Akademický informační systém

Projekty


Nedeštruktívna diagnostika elastomérnych zmesí modifikovaných oxidmi kremíka elektrickými metódami

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zámerom predkladaného projektu je aplikácia nedeštruktívnej diagnostiky elektrickými metódami v procese výskumu a vývoja nových elastomérnych zmesí obsahujúcich prírodné aktívne a modifikované plnivá na báze oxidov kremíka. Tieto materiály budú využité pri príprave kompozitov na báze elastomérnej zmesi a kovového výstužného materiálu spolu s vývojom nových technologických postupov aplikácie, analýzy účinnosti väzbových činidiel a systémov pre adhezívne elastomérne zmesi. Optimalizácia adhézie elastomérnych zmesí k výstužným kovovým materiálom prináša nové možnosti úpravy chemického zloženia kaučukovej zmesi. Jednou z nich je proces vytvorenia väzby na medzifázovom rozhraní kaučukových reťazcov a oxidov kremíka za pomoci väzbového činidla, ktorý sa nazýva silanizácia. Z hľadiska chemického, pri interakcii oxidov kremíka s väzbovým činidlom, sa jedná o kondenzačnú reakciu sprevádzanú vznikom etanolu ako vedľajšieho produktu. Pri následnom procese sieťovania polymérnych materiálov dochádza k naviazaniu plniva ku kaučuku cez väzbové činidlo. Na opísanie kinetiky takýchto chemických dejov je perspektívne využitie elektrických metód. Výberom vhodného väzbového činidla, ktorými sú silany a triazíny, je potrebné klásť dôraz na aktivitu rôznych funkčných skupín. Okrem toho sa uvedená aplikácia overí sledovaním vybraných fyzikálno-mechanických, reologických, termodynamických a adhéznych vlastností k výstužným kompozitným materiálom v oblasti výroby automobilových plášťov. Dôvodom výberu tejto oblastí aplikácie je skutočnosť, že spoluriešiteľ je výrobca zariadení používaných vo výrobe automobilových plášťov, elastomérnych zmesí, lepidiel pre priemyselné využitie a výstupy riešenia bude využívať na zvýšenie technickej úrovne vlastnej produkcie a doplnenie vlastného know-how. Na verifikáciu výsledkov bude u spoluriešiteľa využívaná experimentálna linka na výskum procesov extrúzie a prípravy výstužných kompozitných materiálov v priemyselnom rozsahu.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:APVV-19-0128
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:01. 07. 2020
Datum ukončení projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Henrich Suchánekspoluriešiteľ
Ing. Patrik Šulhánekspoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ