25. 5. 2020  20:34 Urban
Akademický informační systém

Projekty


Moderná architektúra ako pamiatka: energeticky úsporná obnova

Garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Moderná architektúra 20. storočia priniesla radikálnu zmenu v oblasti konštrukčnej, materiálovej, priestorovej, estetickej a funkčnej. Súčasťou architektonických koncepcií sa stala antitradicionalita, variabilita, transformovateľnosť a univerzálnosť (Behne 1926, Duiker 1930, Le Corbusier 1933). Inak sa začalo nazerať na pojem času v architektúre (Giedion 1941, Leatherbarrow ? Mostafavi 1993). Nový prístup k funkcii a času v architektúre zásadne ovplyvnil už medzivojnovú architektúru a plne sa uplatnil v povojnovej modernej architektúre. Diela modernej architektúry sa však postupne stali predmetom záujmu pamiatkovej starostlivosti. Objavil sa vnútorný rozpor (DOCOMOMO: ?paradox moderných pamiatok?) medzi programovou dočasnosťou a základnou požiadavkou pamiatkovej ochrany ? zachovaním pôvodnej štruktúry. Z tohto rozporu vychádza celý rad teoretických otázok o udržateľnosti modernej architektúry. Moderná pamiatková ochrana prechádza vývojom, všíma si nielen samostatné objekty, ale aj mestá ako celky a ich prostredie (Strike 1994) a začína sa zaoberať otázkami moderny i postmoderny (Hajos 1986), najmä v organizácii DOCOMOMO ? Documentation and Conservation of Modern Movement (Heneket ? Heynen 2002, Cunningham 1998, de Jonge 1998, Kuipers 1998). Významná pozornosť sa venuje obnove ikon modernej architektúry (de Jonge 2003, Urlich ? Ksandr 2000, Hammer ? Tegethoff 1998, Sola-Morales 1993, Nägele 1992). Okrem záujmu o vrcholné pamiatky sa formulujú princípy obnovy aj pre štandardnú modernú architektúru (Mills 1994, Chandler 1992). Predpokladom ku koncipovaniu teórie pamiatkovej ochrany moderny je hlboké poznanie zákonitostí prejavov modernej architektúry s dôrazom na lokálne funkčné, priestorové, konštrukčné, materiálové a technologické špecifiká. Z nich musia vychádzať aj koncepcie a stratégie jej pamiatkovej ochrany a regenerácie. K ich monografickému výskumu významne prispeli členovia riešiteľského tímu (Dulla ? Moravčíková 2002, Dulla, Moravčíková 2003, 2005, Dulla 2004, 2007, topolčanská 2005, Szalay 2005, Moravčíková ? Doricová ? Topolčanská 2005). Členovia riešiteľského kolektívu prispeli aj k sformulovaniu všeobecnej teórie kultúrnohistorických hodnôt architektonických pamiatok (Gregor, 2000). Osobitný význam má konštrukčno-materiálová stránka moderny (Jester 1995, Kopecká ? Nejedlý, 2000), a v poslednej štvrtine 20. storočia aj energetické a tepelnotechnické problémy (Smutný 2005, Chmúrny 2003, Sternová 1999), teoretická a experimentálna analýza otvorových konštrukcií, (Puškár a kol. 2003) a teória fasádnych konštrukcií a výplní otvorov (Bielek ? Bielek 2002, Puškár 2000, 2002). Riešitelia projektu sa v tejto súvislosti zoberali otázkami komplexných úžitkových vlastností (Matiašovský 2005), hlavne vnútornej klímy a špeciálnych možností dodatočnej tepelnej ochrany a obnovy pamiatkových budov (Matiašovský 2003, Sternová 1999). Pri výskume materiálov, konštrukčných postupov a technológií modernej architektúry sa čoraz viac uplatňujú súhrnné databázy. Projekt predpokladá ďalšie rozšírenie Archívu architektúry Slovenska (ÚSTARCH SAV) ? rozsiahlej databázy architektúry 20. storočia na Slovensku, ako aj databázy komplexných materiálových vlastností ? ktorú permanentne budujú členovia riešiteľského kolektívu a ktorá v súčasnosti zahŕňa údaje a archívne materiály k vyše 3000 budovám modernej architektúry na Slovensku. jej časť je prístupná aj na architektonickom serveri (www.nextroom.at). K dobudovaniu databázy prispeje Pamiatkový úrad SR spracovaním údajov z centrálneho archívu a z archívov regionálnych pracovísk a súčasne prostredníctvom Krajských pamiatkových úradov špeciálne zameraným prieskumom a analýzou modernej architektonickej produkcie jednotlivých regiónov Slovenska a teoretickými zovšeobecneniami konkrétnych procesov obnovy modernej architektúry.
Druh projektu:
APVV ()
Pracoviště:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:
APVV-0204-07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
15. 06. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0