11. 12. 2019  11:38 Hilda
Akademický informační systém

Projekty


Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja

Garant: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Podstatou projektu je preukázanie významu manažérskych kompetencií pri riadení ľudských zdrojov ako rozhodujúceho faktora úspešnosti a konkurencieschopnosti organizácií. Zameriava sa na porovnanie rôznych prístupov k manažérskym kompetenciám, ich identifikácii a definovaniu kľúčových kompetencií manažérov. Poznanie a rozvoj manažérskych kompetencií je nevyhnutne potrebné pe vysoký výkon kľúčových manažérov. Projekt sa zameriava na metódy a postupy hodnotenia manažérskych kompetencií, tvorbu kompetenčných modelov a výber vhodných metód rozvoja kľúčových manažérskych kompetencií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:1/0156/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:20

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lucia Baková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Campbell, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Katarína Hoghová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Koltnerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Mišákováspoluriešiteľ
Ing. Eva Seidlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Školárová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Urbanovičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Varga Babeľová, PhD.spoluriešiteľ