29. 10. 2020  9:47 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Projekty


Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja

Garant: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou projektu je preukázanie významu manažérskych kompetencií pri riadení ľudských zdrojov ako rozhodujúceho faktora úspešnosti a konkurencieschopnosti organizácií. Zameriava sa na porovnanie rôznych prístupov k manažérskym kompetenciám, ich identifikácii a definovaniu kľúčových kompetencií manažérov. Poznanie a rozvoj manažérskych kompetencií je nevyhnutne potrebné pe vysoký výkon kľúčových manažérov. Projekt sa zameriava na metódy a postupy hodnotenia manažérskych kompetencií, tvorbu kompetenčných modelov a výber vhodných metód rozvoja kľúčových manažérskych kompetencií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0156/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
20
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
20

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
spoluriešiteľ
Ing. Lucia Baková, PhD.spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Katarína Hoghová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Mišáková
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Školárová, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Kristína Urbanovičová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ