18. 1. 2020  3:59 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na aplikáciu moderných prístupov k návrhu, analýze a optimalizácii vybraných inovatívnych procesov tvárnenia, zahŕňajúcich inkrementálne deformácie s cieľom získania finálnych produktov s veľmi jemnými mikroštruktúrami a špecifickými materiálovými vlastnosťami. Z teoretického hľadiska by mal projekt prispieť k ďalšiemu rozvoju poznania v oblasti správania sa materiálov v podmienkach intenzívnej deformácie, k objasneniu fyzikálno-metalurgických príčin vzniku odlišných mikrošatruktúr v procesoch inkrementálneho tvárnenia a ich vplyvu na materiálové, technologické a úžitkové vlastnosti vybraných materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0837/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:25
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:25

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Béger, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Grgač, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslava Košťálováspoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Lacko, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Mária Lubinová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Mesárošová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Igor Vražičspoluriešiteľ