23. 10. 2020  2:19 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívna forma interdisciplinárneho vzdelávania a podpory rozvoja štúdia odborných predmetov v univerzitnom prostredí

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.


Základné informácie
      
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Základným cieľom projektu je zvýšenie uplatniteľnosti študentov na pracovnom trhu prostredníctvom rozšírenia interdisciplinárnej spolupráce zainteresovaných učiteľov a zvýšením pripravenosti absolventov na vystupovanie v medzinárodnom akademickom alebo profesijnom priestore, čo by prispelo k spopularizovaniu odborných predmetov a ich výučby na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave a Fakulte techniky Technickej univerzity vo Zvolene vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v nasledovných odborných predmetoch: Projektovanie a prevádzkovanie výrobných systémov, Digitálny podnik a virtuálna realita, Základy používania CAD systémov, Informatika pre technikov, Algoritmy a programovanie, Programovanie robotov – prostredníctvom progresívnych metód vzdelávania. Pridanou hodnotou navrhovaného projektu bude aj zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania s viacerými zahraničnými vysokými školami, s ktorými majú Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave a Fakulta techniky TU Zvolen podpísané dohody o spolupráci. Súčasťou riešenia projektu bude aj prenos výsledkov z vlastného výskumu do pedagogického procesu a zdokonalenie vybavenia odborných laboratórií, ktoré budú po realizácii slúžiť potrebám aktivít projektu.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie vedy a výskumu (OPOM MTF)
Identifikácia projektu:
006STU-4/2021
Stav projektu:
Podaný
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2021
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Martina Horváthová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.
spoluriešiteľ