27. 10. 2020  17:07 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Implementácia inovatívnych metód výučby a MM príručky pre oblasť rozhodovania a uplatňovania analytických metód vo výučbe vybraných predmetov priemyselného inžinierstva

Garant: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na vytvorenie interaktívnej multimediálnej vzdelávacej aplikácie (portálu) pre zvýšenie úrovne pedagogického (vzdelávacieho) procesu potrebnými videosekvenciami, obrazmi a ostatnými multimediálnymi danosťami inovovaním metód vzdelávania vybraných kľúčových predmetov priemyselného inžinierstva (Operačná analýza, Štatistické metódy, Podniková logistika). Je určený pre študentov denného (kombinovaného) a externého štúdia vysokých škôl/univerzít s technickým a ekonomickým zameraním a tiež pre odbornú verejnosť a záujemcov o danú oblasť. Predkladaný projekt bude pilotným projektom pre ďalšie predmety priemyselného inžinierstva. Využitie multimédií vo viacerých podobách umožní podporu intenzívnejšieho, efektívnejšieho a racionálneho vnímania informácií vo vybraných predmetoch (texty, schémy, fotografie, reč, animácie, videosekvencie, e-testy). Dnes je pre študentov a absolventov dôležitá schopnosť orientovať sa v prívale informácií, analyzovať a interpretovať dostupné informácie a vedieť vyhľadať podstatnú myšlienku a zamerať sa na cieľ. Interaktívne multimédiá a hypertext, do ktorých môže študent(záujemca o oblasť) vstupovať kedykoľvek aj individuálne, sú tým správnym nástrojom na podporu študijných informácií, ľahké vyhľadávanie, testovanie a ľahkú orientáciu v nich.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:
021STU-4/2021
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2021
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:
13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
zodpovedný riešiteľ
Ing. Viera Bestvinová, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Filip Fabianspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Augustín Stareček, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Natália Horňáková, PhD.
spoluriešiteľ