23. 10. 2019  14:27 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Zohľadnenie rizík pri navrhovaní geotechnických konštrukcií

Garant: prof. Ing. Peter Turček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na umiestňovanie náročných stavebných konštrukcií do podmienečne vhodného až nevhodného geologického prostredia reagovala stavebná prax vyvinutím viacerých nových technológií. Nie všetky návrhové postupy sa ukazujú ako primerane spoľahlivé. Proces optimalizovania každého návrhu je podmienený zostavením výpočtových modelov dostatočne vystihujúcich okrajové podmienky od zaťažení a vlastností prírodného prostredia. Neistoty v okrajových podmienkach sú vyjadrené súčiniteľmi spoľahlivosti. Riešenie geotechnických úloh reflektuje v procese optimalizovania návrhu na technologickú vyspelosť krajiny, dosiahnutú teoretickú úroveň a schopnosť aplikovania v praxi. Komplex prípravy, návrhu, realizácie a užívania stavebného diela je spojený s rizikami. Úlohou vedy je dôsledným bádaním minimalizovať objektívne riziká s cieľom dosiahnuť spoločensky akceptovateľnú spoľahlivosť
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0619/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0