28. 2. 2020  1:27 Zlatica
Akademický informační systém

Projekty


Výskum materiálov jadrových zariadení v podmienkach extrémneho radiačného namáhania

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom výskumu je štúdium radiačnej degradácie a aktivácie kovových materiálov (F/M ocelí a medi) pre aplikácie v nových jadrovo-energetických a jadrových zariadeniach (fúzny reaktor DEMO, HTR reaktory, urýchľovače. Sledovanie zmien v mikroštruktúre reaktorových ocelí je založené na počítačovom modelovaní interakcie nabitých i nenabitých častíc, ako aj experimentálnom sledovaní radiačného krehnutia pomocou iónovej implantácie ľahkých iónov a aktivácia pomocou ožarovania ťažkými iónmi. Verifikácia modelov sa bude opierať o naše skúsenosti s radiačným krehnutím reaktorových ocelí VVER a o dozimetrické merania na našich jadrových reaktoroch v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, podporené analýzami pomocou transportného kódu MCNP. Súčasťou projektu bude aj vývoj podporných rutín k programu SRIM pre modelovanie iónovej implantácie. Identifikácia typu a hĺbková profilácia defektov sa bude opierať najmä o merania pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie a iných spektroskopických metód
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:1/0129/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0