11. 12. 2019  18:03 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Uvedený projekt si kladie za cieľ rozšíriť výsledky výskumného projektu č. 019/2001: "Transforming Industry in Slovakia Through Participatory Ergonomic" (finančne podporovaného spoločným slovensko-americkým fondom pre vedecko-technickú spoluprácu) a tiež projektu KEGA MŠ SR č. 3-3111-05. V súčastnosti výskum pokračuje v spolupráci s firmou CHIRANA PROGRESS, s.r.o. Piešťany v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (TUR) a Corporate Social Responsibility (CSR). Cieľom tohto výskumu je prispieť k naplneniu vízie Agendy 21 a Lisabonskej stratégie v jednotlivých pilieroch stratégie TUR v podmienkach vedecko-výskumnej činnosti a pedagogického procesu na pracoviskách MTF STU Trnava.
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:LPP-0384-09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:03. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:07. 06. 2013
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Gabriela Hrdinová, PhD.spoluriešiteľ