15. 10. 2019  10:36 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorov

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Inovácia procesov degradácie polutantov na báze organických zlúčenín v odpadových vodách s využitím oxidácie v prítomnosti katalyzátorov. Ako katalyzátory budú využité niektoré v súčasnosti nevyužívané alebo málo využívané odpady z výroby spracovania kovov, napr. brúsny kal, červený kal, lúženec. Budú overené možnosti zníženia environmentálnej záťaže vôd z technológií povrchových úprav a obrábania kovov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0352/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Ivana Kopáčiková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Soldánováspoluriešiteľ
Ing. Marián Šudý, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Slávka Filickáspoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.spoluriešiteľ