5. 8. 2020  13:01 Hortenzia
Akademický informační systém

Projekty


Zovšeobecnenie parametrov bioindikácie v modelovaní kvality akvatického habitatu horských a podhorských tokov Slovenska

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.


Základní informace   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je členený do nasledovných problémových oblastí vo vzťahu k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/30/ES ( v ďalšom RS EU): - analýza a modelovanie kvality akvatického a terestrického habitatu orientovaného na určenie neovplyvneného stavu vodných plôch pre RS EU - zovšeobecnenie parametrov bioindikátorov so zámerom na širšie uplatnenie IFIM metódy pre potreby RS EU. - určenie minimálnych bilančných prietokov na báze bioindikácie - analýza akvatického habitatu na základe ichtyofaunistických parametrov
Druh projektu:
VTP ()
Pracoviště:
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:
AV_2009
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0